Skip available courses

Available courses

Цель курса - формирование и развитие навыков говорения, письма, аудирования, чтения на английском языке в рамках заданных тем.

Дистанционный курс предназначен для студентов 4 курса факультета "Референт-переводчик" заочно-дистанционной формы обучения, которые изучают немецкий язык как второй иностранный.

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання:вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Предмет: процесий методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямківу досконалення маркетингової діяльності.

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Курс "Налогообложение" предназначен для магистров факультета "Бизнес-управление", а также слушателей последипломного образования (ПДО).
Целью курса является освещение основ налогообложения юридических и физических лиц, определение плательщиков, базы и ставок налогообложения по основным видам налогов и сборов с учетом требований Налогового кодекса Украины.

Дистанционный курс предназначен для студентов 3 курса факультета "Референт-переводчик" заочно-дистанционной формы обучения, которые изучают немецкий язык как второй иностранный.

Дистанционный курс предназначен для студентов факультетов БУ и РП. Цель курса состоит в том, чтобы позволить студентам самостоятельно рассмотреть основные темы учебной дисциплины "Политология"

Дистанційний курс містить огляд літературно-мистецького процесу ХХ століття. Подано характеристику панівних напрямів, висвітлено основні етапи розвитку українського красного письменства, представлено відомості про важливі літературознавчі поняття, необхідні для аналізу художніх текстів. Окрему увагу приділено найбільш яскравим представникам зазначеного періоду, осмисленню підлягають тенденції світової культури, досягнення живопису, музики, філософії у проекції на український літературний процес. Дистанційний курс «Сучасна українська література» орієнтований на студентів факультету «Референт-перекладач». Мета курсу — розширити знання студентів-філологів про сутність художнього процесу в Україні в ХХ столітті; подати знання про панівні напрями та тенденції, основні літературні угруповання; ознайомити з кращими надбаннями поезії, прози, драматургії.

В настоящее время сфера услуг является одной из наиболее динамично развивающихся сфер отечественной экономики. Предложенный материал дистанционного курса направлен на то, чтобы дать представление об особенностях функционирования, планирования и организации деятельности предприятий сферы услуг.

Дистанционный курс "Экономика и организация инновационной деятельности" для студентов БУ-4, соответствующий программе 8 семестра. Может использоваться для организации самостоятельной работы, при вынужденных пропусках занятий и для полного самостоятельного изучения соответствующих тем.

Курс направлен на формирование теоретических и практических знаний и навыков применения информационных технологий для осуществления эффективной референтской и переводческой деятельности.

Курс порівняльної стилістики англійської та української мов складено відповідно до програми 5 курсу навчання на заочному відділенні. Він розрахований на студентів - заочників, які навчаються за індивідуальним планом, поєднуючи навчання з роботою або дистанційно. Курс має за мету доцільну організацію самостійної роботи та самоконтролю студентів.

Навчальна дисципліна «Соціологія постмодерну» вивчається згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності Соціологія. Мета "соціології постмодерну" – виявлення основних сучасних характеристик соціальних об’єктів в умовах постмодернізаційних трансформацій, виокремлення онтологічних, гносеологічних, соціокультурних та естетичних параметрів постмодерну, порівняння основних характеристик модерного та постмодерного суспільства.

Курс посвящен анализу глобализации с содержательной и процессуальной точек зрения, рассматривает ее через систему вызовов современности, а также акцентирует внимание на чертах современного общества, формирующихся в глобализированном мире.

Recommended to the 3rd-5th year students of Social Managers department.

Early Intermediate level of English is required. 

ДК содержит методические материалы
для студентов ЗДО (БУ-СМ)
2 курс
4 семестр
2017 г.

ДК содержит методические материалы
для студентов ЗДО (БУ-СМ)
2 курс
3 семестр
2017 г.

Дистанционный курс соответствует программе 1 курса факультетов БУ, РП и СМ (заочное обучение). Может использоваться для организации самостоятельной работы, при вынужденных пропусках занятий и для полного самостоятельного изучения соответствующих тем.

Доц. Козыренко В.П.

Кафедра ИТМ

2015-2016

ДК содержит тесты по модулям 1 семестра.

Экономика предприятия – это наука об эффективности деятельности предприятия, методах достижения предприятием наилучших результатов при наименьших расходах.

Мета курсу - усвідомлення актуальності і ролі аудиту в системі управління економічними суб'єктами в умовах ринкової економіки. Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з питань організації, проведення та оформлення результатів аудиту фінансової звітності підприємства

Курс "Business Model Generation" (англійською мовою) розроблено для магістрів факультету "Бізнес-управління" з метою освоєння сучасних технік та інструментів побудови та розвитку бізнесу.

Курс предназначен для курса БУ-4 и СМ-4

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямківу досконалення маркетингової діяльності.

Предмет: процесий методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Курс "Социология конфликта" предназначен для слушателей ПДО (1-й год обучения). Основной целью курса является формирование у слушателей целостного представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом и клиентами, наладить с ними отношения сотрудничества.

Дистанционный курс предназначен для студентов факультета последипломного образования, обучающихся по специальности "Социология". Цель курса состоит в том, чтобы позволить студентам самостоятельно рассмотреть основные темы учебной дисциплины "Социология политики"

Курс «История социологии. Социология постмодерна» предназначен для слушателей ПДО (1-й год обучения). Курс «История социологии. Социология постмодерна» позволяет расширить эрудицию слушателей, стимулирует самостоятельный научный поиск, способствует совершенствованию профессионализма и формированию комплексной социологической рефлексии.

Курс «История социологии. Социологическая мысль в Украине» предназначен для студентов ФЗДО (2-3-й курс). Курс «История социологии. Социологическая мысль в Украине» позволяет расширить эрудицию студентов, стимулирует самостоятельный научный поиск, способствует совершенствованию профессионализма и формированию комплексной социологической рефлексии.

Завданням курса є засвоєння найбільш вживаної термінології та забезпечення фонових знань, необхідних для перекладу текстів, що відносяться до діяльності міжнародних організацій (НАТО, АСЕАН, СОТ, МВФ ).

Завданням курса є засвоєння найбільш вживаної термінології та забезпечення фонових знань, необхідних для перекладу текстів, що відносяться до діяльності міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ).


Skip новости сайта

Новости сайта

(No news has been posted yet)